Elektros ir automatikos inžinerija

Klaipėdos valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaKlaipėdos valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektra ir energija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX014
Įstaigos adresasKlaipėda, Jaunystės g. 1
Klaipėdos valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos konkurencingus elektros inžinierius, gebančius spręsti sudėtingas technologinių įrenginių ir sistemų, elektros energetikos, automatizavimo, modernizavimo, energetinio efektyvumo ir eksploatavimo problemas.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus elektros ir elektronikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Supranta elektrotechnikos norminius dokumentus, elektros inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei grandinių teoriją, automatinio valdymo, mikrovaldiklių, elektros mašinų ir pavarų, techninių matavimų principus ir dėsnius.
3. Supranta gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimo kontekstą.
4. Geba savarankiškai atlikti elektronikos ir elektrotechnikos problemų analizę, nagrinėti inžinerinius uždavinius, elektros gamybos ir skirstomųjų įrenginių veikimo sąlygas.
5. Geba analizuoti inžinerinės informacijos šaltinius, atliekant projektavimo, modernizavimo, gamybos ir valdymo darbus, priimant motyvuotus sprendimus, bandant ir eksploatuojant elektros ir automatikos įrenginius.
6. Geba projektuoti elektros tinklus ir automatinio valdymo sistemas, taikant analitinius metodus, įvertinant inžinerinius sprendimus ekonominiu, socialiniu, aplinkos ir žmonių saugos požiūriu.
7. Geba savarankiškai atlikti profesinės informacijos paiešką, naudoja ir analizuoja informacijos šaltinius, vykdant taikomuosius tyrimus.
8. Atlieka inžinerinius eksperimentus ir apdoroja jų rezultatus, taikant matematinius metodus ir kompiuterinę įrangą bei patiekia šių rezultatų praktines išvadas.
9. Planuoja ir koordinuoja elektros sistemų ir automatikos įrenginių montavimo bei eksploatavimo darbus, parenkant ir taikant pažangias technologines, organizacines priemones.
10. Geba atsakingai, kūrybiškai, savarankiškai ir komandoje priimti inžinerinius sprendimus, atsižvelgiant į jų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikantis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, informuojant inžinerinę bendruomenę ir plačiąją visuomenę.
11. Geba savarankiškai planuoti, organizuoti mokymosi procesą, mokytis ir tobulėti asmeninėje ir profesinėje veikloje visą gyvenimą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (126 kreditai): Profesinė komunikacija, Profesinė užsienio kalba, Vadybos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Projektų valdymas, Fizika, Mechanika, Informatika, Matematika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Grandinių teorija, Elektronika, Elektrotechninės medžiagos ir matavimai, Aplinkos ir žmonių sauga, Elektrosauga, Mikroprocesoriai, Automatinio valdymo teorija, Elektros mašinos ir pavaros, Elektros įrenginių montavimas, Įmonių elektros sistemos, Elektros energetika,
Specializacija: Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas − Hidraulinės ir pneumatinės sistemos, Technologinių procesų automatizavimas, Pastatų valdymo sistemos, Programuojamieji loginiai valdikliai.
Specializacija: Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai – Įmonių energetikos ūkis, Elektros technologijos įrenginiai, Elektros įrenginių automatizavimo sistemos, Relinė apsauga ir mikroprocesoriniai įtaisai.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (36 kreditai): Elektrinių matavimų praktika, Elektros inžinerinių sistemų praktika, Technologinė praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:
Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas.
Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai.

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programa atliepia Vakarų Lietuvos regiono aukštųjų technologijų pagrindu veikiančio pramonės sektoriaus poreikius, kuriam būtini platesnio profilio specialistai, gebantys projektuoti, valdyti ir eksploatuoti elektros įrangą, elektros tinklus, technologinius įrenginius, automatizuotas sistemas bei procesus.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti elektros ir automatikos įrenginių montavimo ir aptarnavimo specialistais, įrenginių valdymo operatoriais, projektuotojais arba įmonių energetikais. Įgiję patirties absolventai galės dirbti vadovaujantį darbą arba steigti savo įmones bei kurti darbo vietas.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose