Autotransporto elektronika

Kauno technikos kolegija

Mokymo įstaigaKauno technikos kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6533EX001
Įstaigos adresasKaunas, Tvirtovės al. 35
Kauno technikos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti analitiškai mąstančius autotransporto elektronikos specialistus, gebančius projektuoti ir diegti elektroninę įrangą, parinkti ir valdyti diagnostinę bei remonto įrangą, organizuoti elektroninių ir mechatroninių sistemų diagnostiką, sudaryti technologinius darbų procesus.
Suteikti būsimiems autotransporto elektronikos specialistams tokį išsilavinimą, kad jie: turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų autotransporto elektronikos inžinerinei veiklai aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose; išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis; suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai; būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti; sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
A.1. Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius ir cheminius procesus bei reiškinius, kuriais remiantis aiškinami gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmai, matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus automobilių transporto inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti;
A.2. Žinos svarbiausias automobilių transporto inžinerijos sąvokas ir supras jų turinį;
A.3. Turės pagrindinių žinių apie automobilių transporto elektros ir elektronikos sistemas, elektros mašinų konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, svarbių dirbant praktiškai;
A.4. Žinos gretimų elektronikos ir elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
B.1. Gebės taikyti savo dalykines žinias ir supratimą automobilių transporto elektros ir elektronikos inžinerinėms problemoms išspręsti, kūrybiškai taikant žinomus metodus;
B.2. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą, analizuojant automobilių transporto elektros ir elektronikos inžinerinius uždavinius, ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą;
B.3. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, sprendžiant automobilių transporto elektros ir elektronikos kokybinius ir kiekybinius inžinerinius uždavinius.
C.1. Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą vykdant, organizuojant bei kontroliuojant automobilių transporto elektros mašinų bei valdymo elektronikos ir kitų sistemų technologinius procesus pagal apibrėžtus reikalavimus.
C.2. Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti, projektuojant automobilių transporto elektros ir elektronikos technologinius procesus.
D.1. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją, naudojantis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, programine įranga ir kitais moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais;
D.2. Gebės atlikti automobilių transporto elektronikos inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus bandymus, praktinius ir laboratorinius darbus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas;
D.3. Turės darbo su technologine įranga, naudojama automobilių transporto inžinerijoje, įgūdžių.
E.1. Gebės parinkti tinkamus inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuojant, organizuojant, vykdant, kontroliuojant automobilių transporto elektrinių ir elektroninių sistemų, reguliavimo įrenginių elektronikos ir automobilių transporto priemonių diagnostikos, priežiūros technologinį procesą;
E.2. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias, spręsdamas inžinerines automobilių transporto priemonių saugaus eksploatavimo problemas;
E.3. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, ekonomines ir komercines aplinkybes;
E.4. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
F.1. Gebės spręsti automobilių transporto elektros ir elektronikos inžinerinius uždavinius pavieniui ir daugiaprofilinėje grupėje (komandoje);
F.2. Mokės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
F.3. Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus;
F.4. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus, atsiskleidžiančius per organizacinius įgūdžius, mokėjimą planuoti ir įgyvendinti produktyvius bei veiksmingus darbo metodus;
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas, taikant pažangius mokymo ir mokymosi metodus: tradicinė paskaita, problemomis grįstas mokymas, interaktyvi paskaita, laboratoriniai darbai, konsultacijos, darbas grupėse, praktika, specialių programinių paketų taikymas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas susideda iš studento žinių ir supratimo bei gebėjimų vertinimo. Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis vertinimas susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų įvertinimo sumos. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyką, vertinami priskiriant juos studijų pasiekimų lygmeniui: puikus (aukštesni nei vidutiniai reikalavimai), tipinis (standartiniai, vidutiniai reikalavimai) ir slenkstinis (minimalūs reikalavimai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų. Studijuojama pasirinkta užsienio kalba, teisė, filosofija arba sociologija, profesinis komunikavimas arba verslo etika.
Pagrindinės studijų krypties apimtis - 135 kreditai.
Studentai studijuoja matematiką, fiziką, informacines technologijas, mechaniką, elektrotechniką, inžinerinę grafiką ir kompiuterinę braižybą, elektroniką, automobilių sandarą, aplinkos ir žmonių saugą, inžinerines ir eksploatacines medžiagas, grandines, signalus ir elektrinius matavimus, mikroprocesorius ir įterptines sistemas, automobilių elektrinius įrengimus ir schemas, automobilių valdymo blokus ir komunikacijas, automobilių diagnostiką, automobilių saugos ir komforto sistemas, elektromobilių ir hibridinių automobilių sandarą, verslo ekonomiką ir vadybą, projektų valdymą.
Studijų metu studentai atlieka pažintinę, profesinę, technologinę ir baigiamąją praktikas. Visų praktikų apimtis – 30 kreditų
Specializacijos:
Lengvųjų automobilių diagnostika
Krovininių automobilių diagnostika
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 9 kreditai. Šiuos dalykus studentas gali rinktis iš kolegijoje siūlomų dalykų sąrašo arba gali būti įskaityti dalykai, kuriuos studentas yra išklausęs kaip laisvai pasirenkamuosius dalykus kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.
Programoje numatytos alternatyvios specializacijos - Lengvųjų automobilių diagnostika ir Krovininių automobilių diagnostika. Specializacijoje Lengvųjų automobilių diagnostika studijuojami tokie dalykai:
Lengvųjų automobilių stabdžių sistemos sandara ir elektronika, Lengvųjų automobilių transmisijos sandara ir elektronika, Lengvųjų automobilių variklių maitinimo sistemos, Lengvųjų automobilių priekabos, Lengvųjų automobilių pakabos ir važiuoklės sandara ir elektronika.
Specializacijoje Krovininių automobilių diagnostika studijuojami tokie dalykai: Krovininių automobilių stabdžių sistemos sandara ir elektronika, Krovininių automobilių transmisijos sandara ir elektronika, Krovininių automobilių pakabos ir važiuoklės sandara ir elektronika, Krovininių automobilių variklių maitinimo sistemos, Pagalbinės krovininių automobilių sistemos, priekabos, puspriekabės, anstatai. Pasirinktos specializacijos dalykų apimtis – 18 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra tarpkryptinė: įgyjamos elektronikos inžinerijos bei transporto inžinerijos kompetencijos.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais įmonėse, teikiančiose automobilių transporto elektros ir elektronikos sistemų diagnostikos paslaugas, dirbti padalinių vadovais šalies ir atskirų regionų įmonėse užsiimančiose kita veikla, susijusia su automobilių eksploatavimu ir priežiūra, kurti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Automatikos ir elektros inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Autotransporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Autotransporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)