Avionikos sistemų inžinerija

Kauno technikos kolegija

Mokymo įstaigaKauno technikos kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX065
Įstaigos adresasKaunas, Tvirtovės al. 35
Kauno technikos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis studijų programos „Orlaivių avionikos sistemų inžinerija“ tikslas yra:
rengti aeronautikos inžinerijos krypties specialistus, gebančius spręsti avionikos sistemų programinės įrangos integravimo, derinimo, testavimo bei eksploatavimo uždavinius, taikant įvairius metodus ir priemones, teorines žinias ir technologinę pažangą nuolat kintančioje aplinkoje bei siekiančius tobulėjimo, susijusio su profesinės veiklos kaita.
Studijų rezultatai:
• Žinoti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus aviacijos elektronikos ir elektros inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti.
• Žinoti svarbiausias avionikos sistemų inžinerijos sąvokas ir suprasti jų turinį.
• Turėti pagrindinių aviacijos elektronikos ir elektros inžinerijos studijų programos žinių, svarbių praktiniams avionikos sistemų eksploatacijos darbams atlikti.
• Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą avionikos sistemų inžinerijos problemoms analizuoti ir spręsti, kūrybiškai taikant analitinius ir modeliavimo metodus.
• Gebėti analizuoti ir spręsti avionikos sistemų inžinerinius uždavinius ir parinkti tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
• Gebėti taikyti inžinerines žinias ir supratimą, formuluojant užduotis derinimo bei testavimo procesų projektavimui ir jų vykdymui, pagal apibrėžtus reikalavimus.
• Suprasti eksploatavimo procesų projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti.
• Gebėti rasti reikiamą profesinę informaciją, naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius.
• Gebėti atlikti inžineriniams avionikos sistemų uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
• Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant avionikos sistemų inžinerijos problemas, susijusias su inžinerinių sprendimų, priemonių bei įrangos parinkimu.
• Suprasti avionikos sistemų inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes.
• Suprasti inžinerinės veiklos avionikos sistemų inžinerijoje organizavimo principus, žinoti pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
• Gebėti spręsti avionikos sistemų inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje.
• Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene tarptautinėje erdvėje.
• Suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
• Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas taikant inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Taikoma dešimtbalė vertinimo skalė. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojam pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų dalykų apimtis kreditais – 15.
Užsienio kalba 1 (anglų k.)/ Užsienio kalba 1 (vokiečių k.); Užsienio kalba 2 (anglų k.)/ Užsienio kalba 2 (vokiečių k.); Aviacinė teisė; Filosofija/Sociologija; Situacijų valdymo psichologija/Projektų valdymas.

Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais - 141.
Matematika 1; Matematika 2; Fizika; Informacinės technologijos; Aviacinės medžiagos; Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba; Avionikos sistemos; Elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai; Elektromagnetizmas ir elektromechanika; Skaitmeninė elektronika; Mikroprocesoriai; Matavimai ir metrologijos pagrindai; Aplinkos ir žmonių sauga; Aerodinamikos pagrindai; Signalai ir jų apdorojimas; Orlaivių konstrukcijų elementai; Orlaivių funkcinės sistemos; Orlaivių dujų turbininiai varikliai ir kuro sistemos; Navigacija ir ryšiai; Žmogiškieji veiksniai aviacijos technikoje; Orlaivių kompiuterinės sistemos; Verslo ekonomika ir vadyba; Semestro darbas; Baigiamasis darbas.

Dalykų skirtų gilesnei specializacijai apimtis kreditais – 15.
Vaizdai, vaizdų apdorojimas ir atvaizdavimas/Autonominio skrydžio pagrindai; Belaidžiai ryšiai ir antenos/Bepiločiai orlaiviai.

Praktikos:
Mokomoji praktika, Orlaivių technologinė praktika, Baigiamoji praktika.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti kitos krypties dalykus (modulius)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybių ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, įgiję aeronautikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje, oro transporto įmonėse kaip orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti techninės priežiūros specialistai, taip pat užtikrinančiose skrydžių saugumą valstybinėse institucijose, oro uostuose ir jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi aeronautikos/avionikos inžinieriai ir technikai.
Tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, baigę studijų programą, gali siekti magistro kvalifikacinio laipsnio.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Automatika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Elektronikos technika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Avionikos sistemų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Elektros ir automatikos įrenginiai Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Automatinio valdymo sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus kolegija Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Elektros ir automatikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Automobilių elektronikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)