Įstaigų ir įmonių administravimas

Kauno kolegijos Tauragės skyrius

Mokymo įstaigaKauno kolegijos Tauragės skyrius
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX089
Įstaigos adresasAerodromo g. 6, Tauragė
Kauno kolegijos Tauragės skyrius

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti vadybos krypties specialistą, gebantį analizuoti įstaigos / įmonės ar jos padalinio vidinę ir išorinę aplinką, administruoti organizacijos veiklos procesus, naudojant šiuolaikines informacines technologijas; taikyti lyderystės bei darnaus valdymo principus, sprendžiant praktines vadybos problemas bei savarankiškai, kūrybiškai veikti kintančiomis ekonominėmis sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1.Geba apibūdinti pagrindines vadybos sąvokas ir principus, supranta vadybos teorijas ir funkcijas, taikant tvarios organizacijos ar jos padalinio praktinėje veikloje.
2.Geba apibūdinti ir analizuoti organizacijos ir jos padalinių vidinę ir išorinę aplinką bei taiko ekonomikos, marketingo, apskaitos, žmonių išteklių vadybos žinias procesams organizacijoje valdyti ir tobulinti.
3. Geba atlikti taikomuosius tyrimus, taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus bei kryptingai panaudoti sukauptą informaciją vadybos problemoms spręsti.
4. Geba administruoti biuro veiklą ir darbo santykius pagal teisės normas bei žmonių išteklių valdymo principus, laikantis profesinės etikos normų.
5.Geba naudoti šiuolaikines technologijas darnios organizacijos veiklos procesams tobulinti ir biuro dokumentams valdyti.
6.Geba rinkti, sisteminti ir analizuoti verslo / viešosios organizacijos ar jos padalinių veiklos duomenis ir siūlyti socialiai atsakingus vadybos sprendimus.
7.1.Geba administruoti projektinę veiklą, įvertinus organizacijos išteklius ir finansinį tvarumą bei laikantis teisinių aktų.
7.2.Geba valdyti ryšius su klientais, naudojant tinkamas informacijos ir komunikacijos priemones bei technologijas.
7.3.Geba organizuoti viešųjų pirkimų procedūras, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių aktų bei naudojant Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIS).
8.Geba dirbti individualiai ir komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėje profesinės veiklos aplinkoje
9.Geba įtaigiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu bei tinkamai reprezentuoti atstovaujamą organizaciją Lietuvoje ir užsienyje.
10.Geba planuoti asmeninę profesinę karjerą, analizuoti problemas, pasitelkiant kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei kuriant pozityvius santykius su bendradarbiais.
11.Geba integruoti žinias, įgūdžius ir gebėjimus, teikiant pasiūlymus organizacijos veiklos problemoms spręsti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Bendrasis koleginių studijų modulis – (15 kreditų):
Dalykinis bendravimas (Dokumentų valdymo ir IT pagrindai, Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas, Bendravimo psichologija, Profesinė užsienio kalba 1);
Studijų krypties moduliai - 150 kreditai.
1. Studijų moduliai (105 kreditai): Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika, Taikomoji matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų pagrindai); Organizacija ir vadyba (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir mokesčiai); Žmonių išteklių valdymas (Žmonių išteklių vadyba, Teisė, Organizacinė kultūra ir darbo psichologija); Biuro veiklos procesų valdymas (Veiklos procesų valdymas, Dokumentų valdymas ir dokumentų procesų valdymo IT sistemos, Profesinė užsienio kalba 2); Organizacijos komunikacija (Organizacijos komunikacijos vadyba, Profesinė etika, Organizacijos komunikacijos IT sistemų valdymas, Profesinė užsienio kalba 3); pasirenkamieji moduliai: Verslo administravimas (Įmonių ekonomika, Verslo finansai, Verslo teisė, Darnus verslas)/ Viešojo sektoriaus administravimas (Viešųjų paslaugų administravimas, Viešieji finansai, Viešųjų pirkimų pagrindai, Darnus organizacijų valdymas); Projektų vadyba (Projektų administravimas, Projektų finansai, Projektų teisinis reguliavimas)/ Klientų valdymas (Ryšių su klientais valdymas ir klientų valdymo IT sistemos, Konfliktų valdymas, Vartotojų elgsena)/ Viešųjų pirkimų valdymas (Viešųjų pirkimų organizavimas, Viešųjų pirkimų teisė, Darnieji pirkimai).
2. Praktikos (30 kreditų): Organizacijos vadybos praktika (Kūrybinių projektų valdymas, Kūrybiškumo ugdymo metodai, Praktika imitacinėje bendrovėje) - 15 kreditų; Baigiamoji praktika (I) - 15 kreditų.
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika (II), Baigiamasis projektas) – 15 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Du iš keturių studijų krypties pasirenkamųjų modulių (30 kreditų);
• Vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų), pvz. Asmenybė ir karjera, Pasaulio ekonomika, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, Rytų slavų kultūra ir rusų kalba bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis.
Studijų programoje dirba specialistai, turintys praktinės patirties vadybos, verslo administravimo, ekonomikos srityse.
Studijų programa atitinka rinkos poreikius, orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai bus pasirengę dirbti administratoriais bei vadybininkais įvairių tipų (tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus) įstaigose, įmonėse ir organizacijose personalo, projektų, viešųjų pirkimų ir kt. skyriuose, įgiję praktinės patirties vadovauti institucijų padaliniams bei įkurti ir valdyti savo organizaciją.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose vadybos ir verslo krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2023 m. sausio 10 d.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)