Mados dizainas

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6531PX022
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Mados dizaino studijų programos tikslas – rengti mados dizaino specialistus, gebančius reaguoti į rinkos poreikius, projektuoti drabužių kolekcijas individualiai ir komandoje, praktiškai įgyvendinti kūrybines idėjas pramoninei bei unikaliai / vienetinei gamybai mados industrijų sektoriuje, išmanančius pagrindinius mados marketingo principus, gebančius vertinti mados industrijos verslo aplinką ir organizuoti mados dizainerio veiklą. Studijų rezultatai: 1. Išmano pagrindines mados dizaino sąvokas, istorinę ir šiuolaikinę raidą analizuodama(s) dizaino reiškinius ir tendencijas. 2. Kurdama(s) projektus, taiko mados dizaino žinias ir gebėjimus, kūrybiškai naudodama(s) vizualinės raiškos priemones. 3. Išmano pagrindines gaminių siuvimo technologijas ir konstravimo būdus, praktiškai taiko įgyvendindama(s) kūrybines idėjas. 4. Išmano dizaino vadybos principus, teisinę aplinką, žino sveikatos ir saugumo reikalavimus, susijusius su profesine veikla. 5. Geba analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją kūrybinėms idėjoms įgyvendinti. 6. Geba analizuoti ir vertinti mados industrijos specifiką, procesus ir veiklos perspektyvas. 7. Geba atlikti poreikio tyrimą ir taikyti jį kūrybinėms dizaino idėjoms įgyvendinti. 8. Suvokia mados dizaino savitumus, taiko žinias kurdama(s) dizaino projektų idėjas. 9. Geba kurti dizaino projektus pramoninei gamybai pasitelkdama(s) asmeninį kūrybingumą bei komandinio darbo patirtį. 10. Geba eksperimentuoti kurdama(s) unikalios / vienetinės gamybos drabužių kolekcijas. 11. Geba taikyti meninės raiškos priemones, inovatyvias technologijas, naujoves projektuodama(s) audinio dizainą. 12. Geba praktiškai taikyti mados industrijos naujoves ir inovatyvias technologijas. 13. Geba atlikti ir eksperimentuoti modelines konstrukcijas kurdama(s) drabužių kolekcijas. 14. Geba pristatyti kūrybinius projektus naudodama(s) vizualines komunikacines informacines skaitmenines technologijas. 15. Geba dirbti komandoje, vadovaudamasi(s) profesine etika, pilietiškumu ir moraline atsakomybe,

komunikuoti valstybine bei užsienio kalba. 16. Geba savarankiškai studijuoti, priimti sprendimus, planuoti savo veiklą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą. 17. Suvokia vartotojo poreikius, atlieka vartotojų elgsenos analizę ir pristato savo idėją per unikalią istoriją žodžiu. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, kūrybinės praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo studijų dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas/-ai. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas/-ai nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus. Sandara: Studijų dalykai, praktika: Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų: Užsienio kalba 1 (anglų) B2 lygis / Užsienio kalba 1 (anglų) C1 lygis, Užsienio kalba 2 (anglų) B2 lygis / Užsienio kalba 2 (anglų) C1 lygis, Filosofija, Komunikacija žodžiu ir raštu, Tarpkultūrinė komunikacija. Studijų krypties dalykų apimtis yra 141 kreditas: Piešimas 1, Tapyba, Kompiuterinė grafika 1, Drabužių kompozicijos pagrindai, Siuvimo technologija ir medžiagotyra, Dailės ir kostiumo istorija, Piešimas 2, Mados iliustravimas, Aprangos projektavimas 1, Konstravimas ir siuvimas 1, Mados istorija, Piešimas 3, Audinio dizainas, Aprangos projektavimas 2, Konstravimas ir siuvimas 2, Dizaino pagrindai, Kompiuterinė grafika 2, Aprangos projektavimas 3, Konstravimas ir siuvimas 3, Šiuolaikinė mada, Mados fotografija, Aprangos projektavimas 4, Specialioji audinio technologija, Socialinė psichologija, Mados marketingo pagrindai, Prekės ženklo valdymas, Konstravimas ir siuvimas 4, Verslo teisė, Verslo kūrimas ir

vystymas, Žmogaus sauga, Pardavimų planavimas, Rinkos tyrimai; tame tarpe: praktikos 30 kreditų Kūrybinis projektas 1 (praktika), Kūrybinis projektas 2 (praktika), Industrinė praktika (išorės), Kūrybinis projektas 3 (praktika), Baigiamoji praktika ir 15 kreditų - Profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Specializacijos: Nėra Studento pasirinkimai: Žinias galima gilinti pasirenkant studijų dalykus iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo Studijų valdymo sistemoje (SVS). Studento pasirenkami dalykai sudaro 9 kreditus. Studijų programa laisvai pasirenkamų dalykų sąrašui siūlo: Spalvotyros pagrindai / Kūrybinės dirbtuvės, Praktinių tyrimų metodologijos pagrindai / Etiketas ir protokolo pagrindai. Mados industrijos perspektyvos / Tvarioji mada. Studijų programos skiriamieji bruožai: Mados dizaino studijų programa nuo kitų realizuojamų panašaus pobūdžio programų skiriasi tuo, kad mokymo proceso metu studentai mokomi projektuoti audinio dizainą, praktiškai jį įgyvendinti, naudojant įvairias meninės raiškos priemones bei kompiuterines ir inovatyvias technologijas, mokomi tradicinių ir netradicinių audinio dekoravimo būdų, kuriuos panaudoja projektuojant drabužių kolekcijas, ugdomi verslumo įgūdžiai, skatinantys kurti ir plėtoti verslą, kasmet organizuoja studentų tarptautinį mados renginį „Apkalbos“. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigęs studijas absolventas galės dirbti mados industrijos srityse, užimti vadovaujančias pareigas, steigti juridinius asmenis ir (ar) verstis individualia kūrybine veikla, teisės aktų nustatyta tvarka. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Mados dizaino studijų programą studijas galima tęsti Lietuvos arba kitų Europos šalių aukštosiose mokyklose ir siekti koleginių studijų rezultatų įskaitymo. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023.04.15.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Grafinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Multimedijos dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)