Dizainas

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX019
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Dizaino studijų programos tikslas – rengti dizaino srities specialistus gebančius planuoti projektinę veiklą, parengti ir įgyvendinti dizaino projektus ir organizuoti profesinę veiklą, reaguoti į verslo aplinką ir rinkos tendencijas, remiantis mokymosi visą gyvenimą principais. Studijų rezultatai: 1. Išmano pagrindines dizaino sąvokas, dizaino istorinę ir šiuolaikinę raidą, savitumus bei sąsajas su kitomis meno kryptimis. 2. Geba analizuoti, kritiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, reikalingą dizaino problemoms spręsti. 3. Geba atlikti dizaino poreikio tyrimą. 4. Geba kurti ir vizualizuoti dizaino idėjas. 5. Planuoja dizaino objektų ir / ar jų sistemų projektų etapus ir projektinę veiklą. 6. Eskizuoja dizaino objektus ir/ ar jų sistemas, taikydama(s) teorines žinias bei naujoves kūryboje, naudodama(s) įvairias grafinės raiškos priemones, inovatyvias technologijas, IT programas. 7. Eksperimentuoja kurdama(s) dizaino objektus ir/ ar jų sistemas, pasitelkdama(s) asmeninę kūrybinę praktiką arba apibendrindama(s) kitų dizainerių kūrybos rezultatus. 8. Parengia dizaino projektus. 9. Maketuoja ir/ar įgyvendina suprojektuotus dizaino objektus ir/ar jų sistemas, atsižvelgdama(s) į projektų reikalavimus. 10. Geba savarankiškai studijuoti, priimti sprendimus, planuoti savo veiklą, suvokdama(s) mokymosi visą gyvenimą svarbą bei moralinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos rezultatus. 11. Išmano vadybos principus, geba dirbti komandoje, žino žmogaus saugos reikalavimus, susijusius su profesine veikla. 12. Geba komunikuoti žodžiu ir raštu valstybine bei užsienio kalba, argumentuotai viešai pristatydama(s) dizaino idėjas ir projektus, kūrybinių darbų aplanką. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, grafinės pratybos, kūrybinės pratybos, praktinės užduotys, darbas grupėse, minčių lietus, atvejų analizė, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant studijavimo pasiekimų kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes

nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų: Užsienio kalba 1 (anglų) B2 lygis / Užsienio kalba 1 (anglų) C1 lygis, Užsienio kalba 2 (anglų) B2 lygis / Užsienio kalba 2 (anglų) C1 lygis, Filosofija, Komunikacija žodžiu ir raštu, Verslo teisė. Studijų krypties dalykų apimtis yra 135 kreditų; Visuotinė dailės istorija , Piešimas 1, Taikomosios kompiuterinės programos 1 / Taikomosios kompiuterinės programos 2, Dvimatė kompozicija , Dizaino pagrindai, Kūrybiškumo lavinimo metodai, Piešimas 2, Architektūros ir dizaino istorija, Fotografijos pagrindai, Trimatė kompozicija, Interjero ir baldų projektavimo metodai / Grafinio dizaino ir 2D animacijos pagrindai, Piešimas 3, Psichologija, Interjero ir baldo projektas / Vizualinio stiliaus dizainas ir kompiuterinė grafika, Šriftas, Dizaino eksperimentai, Dizaino tyrimas, Tapyba, Žmogaus sauga, Verslo kūrimas ir vystymas, Eksperimentinis piešimas ir tapyba, tame tarpe 30 kreditų praktikos (Pažintinė praktika - gamtos formų interpretacija, Mokomoji praktika, Profesinės veiklos praktika, Priešdiplominė praktika, Kūrybinė baigiamoji praktika) ir 15 kreditų – Profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Specializacijos: Specializacijos dalykų apimtis yra 21 kreditas: Grafinis dizainas. Studijuojami šie studijų dalykai: Leidinio maketavimas ir technologijos, Reklamos objektų dizainas, Tinklapių dizainas ir technologijos, E-portfolio dizainas, Vizualinės komunikacijos dizainas. Interjero ir baldų dizainas. Studijuojami šie studijų dalykai: Interjero objektų ir baldų gamybos medžiagos ir technologijos, Biuro interjero projektas, Daugiafunkcinės erdvės interjero ir baldų sistemos projektas, Techninis projektas, Baigiamojo projekto krypties tyrimas. Studento pasirinkimai: Žinias galima gilinti pasirenkant dalykus iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo studijų plane. Studento pasirenkami dalykai sudaro 9 kreditus. Studijų programa laisvai pasirenkamų dalykų sąrašui siūlo: 2D Kompiuterine grafika / Tipografika, 3D Kompiuterinė grafika / Tinklapių kūrimo pagrindai, Baldo projektavimas / Kompiuterinė animacija. Studijų programos skiriamieji bruožai: Dizaino studijų programa – vienintelė koleginė studijų programa Kauno regione, rengianti Grafinio dizaino ir Interjero ir baldų dizaino specializacijų profesinius bakalaurus. Programa yra lanksti, šiuolaikiška, tenkinanti studentų lūkesčius, nukreipta išugdyti

kūrybiškas ir kritiškai mąstančias asmenybes. Studijų struktūros pagrindą sudaro bendras dizaino studijų įvadinis kursas, kuris sukuria pagrindus visuminiam dizaino principų suvokimui reikalingus visų sričių dizaineriams. Specializacijos studijos suteikia galimybę studentams dirbti su realiomis užduotimis, aktualiomis problemomis realiame kontekste, taikyti įvairias informacines technologijas dizaino objektų projektavimo proceso metu. Turi unikalias galimybes eksperimentuoti su medžiagomis ir technologijomis Menų akademijoje įkurtose stiklo, keramikos, tekstilės, odos meno, medienos apdirbimo ir restauravimo studijose. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigęs studijas absolventas galės dirbti, firmose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, pramonės įmonėse, steigti juridinius asmenis ir (ar) verstis individualia kūrybine veikla teisės aktų nustatyta tvarka. Tolesnių studijų galimybės: Baigus dizaino studijų programą studijas galima tęsti Lietuvos arba kitų Europos šalių aukštosiose mokyklose ir siekti koleginių studijų rezultatų įskaitymo. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: parengta 2023.04.15.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Grafinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Multimedijos dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)