Verslo anglų kalba

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėKalbos
Studijų kryptisKalbų studijos
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531NX005
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas Verslo anglų kalbos studijų programos tikslas - parengti socialiai atsakingus, kritiškai mąstančius ir kūrybingus vertimo specialistus, gebančius taisyklingai bendrauti verslo anglų kalba raštu ir žodžiu, savarankiškai ir (ar) bendradarbiaujant su kitais profesinės veiklos lauko atstovais rengti verslo tekstus lietuvių ir anglų kalbomis, juos versti ir redaguoti naudojant šiuolaikines informacijos technologijas ir specializuotas programas. Studijų rezultatai: 1. Išmano šiuolaikines vertimo mokslo sąvokas, vertimo teorijas ir rūšis, atpažįsta probleminius vertimo reiškinius bei siūlo sprendimus; 2. Geba atpažinti ir paaiškinti lietuvių ir anglų kalbų tekstų gramatinius, stilistinius ir žanrinius ypatumus, kultūrinį ir dalykinį kontekstus; 3. Išmano automatizuotus vertimo įrankius ir terminų paieškos sistemas ir geba juos naudoti versdama(s); 4. Supranta kalbą kaip sistemą ir taisyklingai vartoja verslo anglų kalbą C1 lygiu ir antrąją užsienio kalbą A2-B1 lygiu raštu bei žodžiu; 5. Geba rasti vertimo sprendimus, atsižvelgdama(s) į lingvistinius lietuvių ir anglų kalbų ypatumus ir pasirinkdama(s) tinkamą vertimo būdą; 6. Geba parengti ir pateikti vertimo tekstą pasitelkdamas šiuolaikines technologijas ir specializuotas programas bei valdyti vertimo projektus; 7. Geba identifikuoti, analizuoti ir kūrybiškai bei konstruktyviai spręsti profesinės veiklos lauko problemas taikydama(s) įgytas žinias; 8. Geba rinkti, analizuoti ir sisteminti medžiagą iš įvairių šaltinių, pasitelkdama(s) įvairias informacines technologijas ir bibliografinius išteklius, aprašyti atlikto tyrimo rezultatus, juos pristatyti ir apginti; 9. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su profesinės veiklos lauko atstovais,

spręsdama(s) konkrečius uždavinius ir pristatydama(s) savo veiklos rezultatus; 10. Konstruktyviai dirba komandoje ir atsako už savo darbo kokybę; 11. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio partneriais tarpkultūrinėse situacijose vadovaudamasi(s) profesinės etikos ir darnios visuomenės principais; 12. Socialiai atsakingai ir savarankiškai atlieka profesines veiklas siekdama(s) nuolatinio profesinio ir asmeninio tobulėjimo. Mokymo ir mokymosi veiklos Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų procesas virtualizuojamas. Į studentus orientuotas savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, lavina probleminį ir kritinį mąstymą. Studentams kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinamas kūrybingumas ir inovatyvumas. Siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese. Per paskaitas kuriama diskusinė aplinka, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas. Studijų rezultatų vertinimo būdai Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijavimo pasiekimai visą semestrą vertinami per tarpinius atsiskaitymus (testus, individualias ir grupines užduotis ir jų pristatymus, projektus, praktinių ir savarankiškų darbų pristatymą ir kt.). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų balų vidurkis. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): Socialinė psichologija, Darnus vystymasis, Ekonomikos ir vadybos pagrindai, Profesijos lietuvių kalba. Studijų krypties dalykai – 137 kreditai: · studijų dalykai (98 kreditai): Anglų kalbos fonetika, Anglų kalbos gramatika, Anglų kalba socialinei komunikacijai, Anglų kalba karjerai ir įsidarbinimui, Anglų kalba verslo

administravimui, Anglų kalba vadybai, Anglų kalba rinkodarai, Anglų kalba ekonomikai, Anglų kalbos leksikologija ir stilistika, Kalbos mokslo pagrindai, Kalbos filosofija, Vertimo mokslo pagrindai, Pagalbiniai vertėjo įrankiai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Tiriamasis darbas, Vertimas raštu, Teksto vertimas ir referavimas, Nuoseklusis vertimas, Teksto redagavimas, Vertimo projektų valdymas; · praktikos (30 kr.): Informacijos valdymo praktika, Informacijos valdymo ir vertimo praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika; · profesinio bakalauro baigiamasis darbas (9 kr.) Pasirenkami dalykai (28 kreditai): Informacijos valdymo technologijos, Verslo etika ir teisė, II užsienio kalba, laisvai pasirenkami dalykai. Specializacijos: Studento pasirinkimai Studentai turi teisę rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš viso Kauno kolegijos siūlomo sąrašo. II užsienio kalbą studentai gali rinktis iš kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro siūlomų kalbų sąrašo (16 kalbų). Studijų programos skiriamieji bruožai Per praktikas studentai vertimo įgūdžius lavina įvairaus tipo Lietuvos ir užsienio vertimo biuruose bei verslo įmonėse. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali įsidarbinti verslo įmonėse, įstaigose; dirbti laisvai samdomais vertėjais. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo data: 2023-04-24

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Anglų kalba ryšiams su visuomene Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Verslo anglų kalba Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Verslo anglų kalba ir komunikacija Kalbos Kalbų studijos Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Lietuvių gestų kalbos vertimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3 (metais)