Apskaita

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisApskaita
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX092
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos apskaitos specialistą, turintį profesinės veiklos žinių, gebantį formuoti ūkio subjekto apskaitos politiką ir organizuoti apskaitos tarnybos darbą, tvarkyti finansinę apskaitą taikant teisinius bei norminius dokumentus, parengti finansinę, mokestinę ir kt. atskaitomybę, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Ugdyti atsakingą, kūrybiškai mąstantį ir gebantį komunikuoti specialistą, galintį savarankiškai kompetencijos ribose priimti sprendimus, tobulėti profesinėje veikloje, prisitaikyti prie besikeičiančios tarptautinės aplinkos.
Studijų rezultatai:
1. Turės apskaitos profesinės veiklos žinių, kurias gebės taikyti nustatydamas ir spręsdamas konkrečias apskaitos srities problemas organizacijos lygmeniu.
2. Žinos pagrindines ekonomikos, finansų ir apskaitos, vadybos mokslų teorijas, leidžiančias suprasti išorinius ir vidinius organizacijų aplinkos veiksnius, supras šių mokslų taikymo ypatumus apskaitos srities praktinėje veikloje.
3. Žinos ir supras finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus ir paskirtį, viešojo ir privataus sektorių finansų ir apskaitos funkcijas, finansų valdymo teorijų principus, gebės numatyti jų įgyvendinimo galimybes.
4. Žinos ir remsis apskaitos bei audito procedūras reglamentuojančiais teisės aktais, apskaitos ir finansinės kontrolės principais, civilinės ir darbo saugos teisiniais pagrindais, taikys apskaitos būdus ir metodus.
5. Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti, taikant šiuolaikines informacines technologijas.
6. Gebės atlikti empirinius tyrimus, taikyti efektyvius tyrimo metodus ir modelius, kryptingai kaupdamas informaciją apskaitos klausimams nagrinėti organizacijos lygmeniu.
7. Gebės vykdyti praktines veiklas apskaitos profesinėse srityse, savarankiškai pasirinkti technologines, organizacines ir metodines priemones, bei planuoti, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos tarnybos darbą.
8. Tinkamai taikys apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus bei kitus norminius dokumentus, gebės vadovautis buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principais.
9. Gebės naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis ir jomis apdoroti apskaitos informaciją.
10. Supras apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, gebės tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuos konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką, ją įgyvendins bei kontroliuos jos teisėtumą, gebės taikyti vidaus kontrolės sistemą.
11. Gebės tvarkyti organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą įforminant ir registruojant ūkines operacijas, remiantis teisinę galią turinčiais dokumentais ir kontroliuos jų teisėtumą.
12. Gebės parengti finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruoti mokesčius.
13. Gebės apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, rengti organizacijos biudžetą, verslo planą ar projektą, pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinti riziką, teikti siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
14. Gebės efektyviai ir tolerantiškai bendrauti su specialistais, dirbti tarptautinėje komandoje; spręsti profesinės veiklos uždavinius ir kilusius konfliktus, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
15. Gebės atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, žinos ir taikys socialinės atsakomybės principus.
16. Gebės savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
17. Gebės vykdyti įvairią projektinę veiklą grindžiamą kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: kontroliniai darbai, egzaminas, kursiniai darbai, referatai, žodiniai pranešimai, projektinio darbo pristatymas, praktikų ataskaitos, individuali žodinė apklausa, pateikčių rengimas ir pristatymas, apžvalgų parengimas raštu, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, individualių ir grupinių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Bendrieji studijų dalykai - 15 kreditų:
Profesinė anglų kalba, Taikomųjų tyrimų pagrindai, Informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai – 156 kreditai :
1. Studijų krypties dalykai (96 kreditai): Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Mikroekonomika ir makroekonomika, Apskaitos pagrindai, Taikomoji matematika, Finansų pagrindai, Ekonominė statistika, Finansinė apskaita 1, Vadyba, Įmonės ekonomika, Mokesčiai, Įmonės veiklos analizė, Finansinė analizė, kursinis darbas, Auditas, Apskaitos taikomosios programos, Verslo teisė, Finansinė apskaita 2, kursinis darbas, Įmonės finansų valdymas, Valdymo apskaita.
2. Studijų krypties pasirenkami dalykai (21 kreditas): sudaro penkias alternatyviųjų dalykų grupes, iš kurių studentai turi pasirinkti vieną dalyką:
2.1. Finansinės rinkos ir institucijos/ Viešieji pirkimai;
2.2. Apskaita viešajame sektoriuje/Marketingas;
2.3.Verslo etika/Dokumentų valdymas;
2.4. Finansiniai skaičiavimai/Tarptautiniai finansai;
2.5.Tarptautiniai apskaitos standartai/Draudimas.
3. Praktikos (30 kreditų): Apskaitos pagrindų praktika, Verslo organizavimo ir apskaitos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
4. Baigiamasis darbas (9 kreditai)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• vieną dalyką iš studijų krypties penkių alternatyviųjų dalykų grupių (studijų krypties pasirenkamieji dalykai);
• laisvai pasirenkamuosius dalykus (9 kreditai): Asmeniniai finansai, Tarptautinė ekonomika, Projektų rengimas arba iš Kolegijos siūlomo laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į socialiai atsakingą ir etišką verslą; studijos grįstos problemų sprendimu ir komandiniu projektiniu darbu. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais; dalyvauti tarptautinėse intensyviose mokymo programose (IP).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti apskaitininku įmonių, įstaigų ir organizacijų apskaitos tarnybose, steigti apskaitos paslaugų įmonę ir teikti finansinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti gebėjimai dirbti buhalteriu nepripažįstami.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas,
rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose apskaitos, finansų, verslo, vadybos, ekonomikos studijų krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2023-01-09

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Buhalterinė apskaita ir finansai Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)