Logistika

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVerslas ir administravimas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX085
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti logistikos vadybininką, gebantį valdyti tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės efektyvią veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus; taikyti logistikos veiklą reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus; gebantį organizuoti logistikos įmonių/padalinių veiklą; savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. Geba taikyti ekonomikos, statistikos, vadybos ir verslo organizavimo žinias, nacionalinėje ir tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje;
2. Geba taikyti vietinės distribucijos ir tarptautinės logistikos teisines normas;
3. Geba analizuoti, sisteminti ir kontroliuoti logistikos sistemos informacijos srautus;
4. Geba vertinti logistikos verslo aplinką, rinkos tendencijas ir verslo kūrimo/vystymo/plėtros galimybes;
5. Geba valdyti keleivių bei krovinių gabenimo procesus, organizuoti jų materialinį aprūpinimą, užtikrinti kokybę ir kontrolę;
6. Geba planuoti ir organizuoti aprūpinimo, pirkimo ir pardavimo, sandėliavimo, paskirstymo procesus;
7. Geba analizuoti logistikos tinklus ir sistemas, vykdyti logistikos funkcijas, taikyti rinkodaros principus ir metodus vietinėje bei tarptautinėje logistikoje;
8. Geba taikyti verslo etikos, tarpkultūrinės komunikacijos, darnumo aspektų: saugumo, efektyvumo, aplinkos išsaugojimo, išteklių tausojimo principus, bendrauti ir bendradarbiauti komandose;
9. Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis profesinėje veikloje, komunikuoti verslo gimtąja ir užsienio kalbomis, demonstruoti derybų ir streso valdymo įgūdžius;
10. Geba demonstruoti savarankiškumą bei kūrybiškumą priimant vadybinius sprendimus, diegiant ar vystant inovacijas;
11. Geba planuoti saviraiškos bei saviugdos kryptis, suvokti atsakomybės už veiklos rezultatus svarbą, savarankiškai mokytis kintančioje profesinės veiklos srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinių užduočių atlikimas, probleminis mokymas, projektų rengimas, mokomieji projektai verslo įmonėse, atvejo analizė, darbas grupėse, video situacijų analizė, situacijų modeliavimas, vaidmenų atlikimas, debatai, minčių lietus, demonstravimas, informacijos paieška ir analizė, konsultacijos ir t.t.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai darbai, apklausos (žodžiu, raštu), kontroliniai darbai, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, minčių žemėlapio pristatymas, grupinių projektų pristatymai, individualių užduočių pristatymai, esė, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Verslo matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai).
Studijų krypties moduliai -150 kreditų:
1. Studijų moduliai (105 kreditai): Tarptautinio verslo komunikacija (Verslo anglų k. I; Tarpkultūrinė komunikacija; Bendravimo psichologija), Tarptautinio verslo pagrindai (Tarptautinio verslo aplinka; Verslo modeliai ir projektai; Verslumas ir inovacijos; Tarptautinio verslo teisinis reglamentavimas), Logistikos pagrindai (Logistikos sistemos grandys; Transportas logistikos procesuose; ES vidaus rinkos pagrindai; Verslo anglų k. II), Verslo valdymas (Vadyba; Marketingas; Apskaita ir finansai), Logistikos veiklos teisinis reglamentavimas (Logistikos grandžių teisinis reguliavimas; Tarptautinių pervežimų teisė; Draudimas), Logistikos procesų valdymas (Tiekimo grandinės valdymas; Logistikos IT sistemos; Pervežimų organizavimas; Rinkos tyrimai), pasirenkamieji moduliai: Transporto vadyba (Transporto infrastruktūra; Krovinių pervežimo technologijos; Derybų valdymas)/ Tiekimo vadyba (Aprūpinimo planavimas ir procesai; E-logistika; Krovinių pakavimo proceso organizavimas; Derybų valdymas).
2. Logistikos veiklos praktika (15 kreditų);
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (30 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Vieną iš pasirenkamų modulių (15 kreditų);
• Vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų), pvz. Ryšių su klientais valdymas; Asmenybė ir karjera; Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis, numatanti vieno semestro praktiką logistikos veiklą vykdančiose įmonėse; orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą; galinti pasiūlyti studijų ir praktikų užsienyje galimybes. Studijų programos dėstytojai - praktinę logistikos veiklos ir verslo patirtį turintys specialistai.
Sudaroma galimybė rinktis dvigubo diplomo–Kauno kolegijos ir Thomas More UAS (Belgija)–studijas. Trečio kurso studentai, kurie pasirinks vienerius metus studijuoti Belgijos Thomas More UAS, įgis šių dviejų aukštųjų mokyklų diplomus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, sėkmingai baigę studijas bus pasirengę dirbti logistikos vadybininkais gamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, kelių transporto, geležinkelio, jūrų, oro transporto bei transporto ekspedicines paslaugas teikiančiose verslo įmonėse, pašto ir skubių siuntų paslaugų sektoriuje, valstybinėse institucijose ir kitose verslo įmonėse, kurių veikloje būtini vadybiniai logistikos sprendimai.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose verslo ir vadybos krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2023 m. sausio 5 d.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose