Socialinis darbas

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531JX020
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti socialinio darbo specialistus, gebančius kūrybingai ir kritiškai mąstant spręsti socialines problemas bei įgalinti įvairių grupių klientus sudėtingoje besikeičiančioje aplinkoje, savarankiškai ir bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais siekti teigiamų socialinių pokyčių asmens ir visuomenės gyvenimui.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Įvertinti informaciją apie socialinės paramos poreikį įvairių visuomenės grupių nariams.
2. Projektuoti socialinės paramos modelį parenkant tinkamus socialinio darbo metodus siekiant kliento ir jo aplinkos pokyčio.
3. Sudaryti socialinio darbo veiksmų planą skirtingų klientų grupių socialinių problemų sprendimui.
4. Taikyti socialinio darbo metodus skirtingų grupių klientams socialinėms problemoms spręsti.
5. Telkti materialiuosius ir nematerialiuosius išteklius socialinėms problemoms spręsti skirtingų socialinių grupių klientams.
6. Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įgalinant skirtingų socialinių grupių klientus.
7. Bendradarbiauti su skirtingų grupių klientais ir jų aplinkomis bei socialiniais partneriais, siekiant socialinių problemų padarinių prevencijos.
8. Analizuoti teiktų bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų tinkamumą ir prieinamumą skirtingų socialinių grupių klientams.
9. Įvertinti skirtingų socialinių grupių klientams teikiamos socialinės paramos procesą ir rezultatus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų rengimas, savarankiškų darbų rengimas ir pristatymas, reflektyvus mąstymas.
Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai. Į studentą orientuotos įtraukiančios paskaitos, savarankiški darbai, praktinio darbo užduotys yra pagristos užduotimis, grupiniu darbu, kur svarbūs yra probleminis ir kritinis mąstymas ir kūrybiškas problemų sprendimų ieškojimas. Studentams kuriama aplinka, kurioje sudaroma galimybė vykdyti studijų programą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą.
Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo: paskaitose siekiama sukurti diskusijas, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas nuosekliai atliekamas per visą semestrą ir atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, baigiamoji refleksija egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Studento žinios ir gebėjimai atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo studijų dalyko apraše numatytus vertinimo reikalavimus ir užduotis. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Socialinio darbo studijų programą sudaro šios dalys: 1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. (informacinės technologijos, užsienio kalba, savanoriška veikla socialiniame darbe, profesinė komunikacija ir dokumentų valdymas);
2. Studijų krypties dalykai – 135 kr., kuriuos sudaro: studijų dalykai – 96 kr. (socialinio darbo istorija ir pagrindai, teisė, bendroji ir asmenybės raidos psichologija, sociologijos pagrindai, praktinė filosofija socialiniame darbe, socialinio darbo teorijos ir metodai, bendravimo psichologija, socialinės paslaugos, socialinės gerovės politika, individualus socialinis darbas, socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje, specialistų komandos darbas, socialinio darbo supervizija, socialinis darbas su grupe, socialinės pagalbos psichologija, socialinis darbas bendruomenėse, socialinis darbas su šeima, reabilitacija ir socialinė integracija, socialinių tyrimų metodai, socialinių įstaigų administravimas, socialinių projektų rengimas ir valdymas); profesinės veiklos praktikos - 30 kr. (nestacionarinis institucinis socialinis darbas (8 kr.), stacionarinis institucinis socialinis darbas (10 kr.), socialinis darbas su atvejais (12 kr.); baigiamasis darbas – 9 kr.;
3. Pasirenkamieji dalykai: gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai – 21 kr. (asocialaus elgesio psichologija, specialioji psichologija ir pedagogika, edukologija ir socialinė pedagogika, socialinė gerontologija, vaiko teisių apsaugos politika); laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Socialinio darbo studijų programoje yra pateikti šie laisvai pasirenkami dalykai: krizės ir jų valdymas, stresas ir savireguliacija, etiketo pagrindai. Be to, studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Kauno kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra orientuota ne tik į profesinių kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, paremtą į studentą orientuotu mokymu ir inovatyvių bei kūrybingų žinių pateikimu ir gebėjimų ugdymu. Studentai įgyja gebėjimus analizuoti, kritiškai vertinti, kūrybiškai rasti problemų sprendimus.
Kiekvienas pageidaujantis socialinio darbo studijų programos studentas gali studijuoti užsienyje: Suomijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Belgijoje ir kitose šalyse, su kurių aukštosiomis mokyklomis yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Visi pageidaujantys studentai turi galimybę atlikti praktikas užsienyje. Studentai aktyviai dalyvauja Erasmus+ ar Nord Plius intensyviosiose ir mainų programose.
Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentas kylančias problemas. Studijų metu yra skatinamas studentų kūrybiškumas, todėl studentai gali atsiskleisti naudodami įvarius kūrybinių metodus. Tai skatina ir gilesnį savęs pažinimą. Be to, studentas sudaromos galimybės mokytis pagal Erasmus+ mainų programas užsienyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgijęs socialinio darbo profesinio bakalauro laipsnį, absolventas gali dirbti neįgaliųjų (suaugusiųjų ir vaikų) dienos centruose ar globos namuose, pensionatuose, vaikų ugdymo įstaigose, savivaldybių socialinių reikalų skyriuose, vaikų ir suaugusiųjų krizių centruose ir pan.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Absolventai gali tobulinti profesinę kvalifikaciją ir atnaujinti žinias Kauno kolegijos organizuojamose konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir pan.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022-05-06

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Sielovadinė rūpyba Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Socialinio darbo vadyba Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Vaiko gerovė ir socialinė apsauga Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)