Biomedicinos diagnostika

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicinos diagnostika ir gydymo technologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX042
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti biomedicinos technologą, gebantį, vadovaujantis medicinos ir sveikatos, gamtos, socialinių mokslų ir medicinos technologijų žiniomis, atlikti laboratorinius tyrimus, vertinti jų rezultatus, patikimumą ir kokybę, spręsti praktines-mokslines problemas, vykdyti profesinės veiklos sklaidą, bendradarbiauti daugiaprofilinėje komandoje, nuolat mokytis ir tobulėti savo profesinės veiklos srityje.
Studijų rezultatai:
Žinios jų taikymas:
1. Išmano žmogaus anatomiją, fiziologiją bei organizme vykstančius patologinius procesus, turi medicinos ir sveikatos, gamtos, socialinių mokslų žinių, geba jas taikyti spręsdami teorines ir praktines užduotis.
2. Žino laboratorinių tyrimų atlikimo metodus ir aparatūros veikimo principus, preanalitinio etapo, kokybės kontrolės svarbą laboratorinių tyrimų rezultatams.
3. Žino dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir medicinos statistikos sveikatos priežiūros institucijose pagrindus ir taiko juos profesinėje veikloje.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:
1. Geba naudotis informacinėmis technologijomis ir ištekliais, vykdyti profesinės informacijos paiešką, atlikti mokslo taikomuosius tyrimu, analizuoti ir taikyti jų rezultatus, sprendžiant mokslines-praktines problemas.
Specialieji gebėjimai:
1. Geba informuoti pacientus apie pasiruošimą laboratoriniams tyrimams, parengti darbo vietą, parinkti tinkamas priemones ir dirbti su laboratorine įranga, taikant darbo saugos ir sveikatos principus.
2. Geba atlikti laboratorinius tyrimus pagal patvirtintas tyrimų metodikas, protokolus ir tarptautinius standartus.
3. Geba vertinti laboratorinių tyrimų rezultatus pagal jų atitiktį rekomenduojamoms reikšmėms arba pamatinėms biologinėms vertėms, koreguoti neatitiktis ir pateikti atlikto darbo rezultatus nustatyta tvarka.
4. Geba taikyti kokybės kontrolės principus, užtikrinant tyrimų patikimumą, analizuoti įvairių veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams.

Socialiniai gebėjimai:
1. Geba bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais, dirbti individualiai ir komandoje, prisiimti atsakomybę už profesinės veiklos kokybę, vadovaujantis profesinės etikos ir pilietiškumo principais.
2. Geba konsultuoti sveikatos priežiūros specialistus, pacientus ir kitus asmenis pagal savo profesinę kompetenciją, skatinti sveiką gyvenseną, taikant ligų profilaktikos, sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones.

Asmeniniai gebėjimai:
1. Geba racionaliai planuoti savo laiką ir darbą, priimti sprendimus, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gerovei.
2. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, reflektuoti profesinį tobulėjimą, suvokiant mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvaus mokymo ir mokymosi metodai: tradicinės ir interaktyvios paskaitos, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, pažintinės išvykos ir darbo vizitai, seminarai, laboratoriniai darbai, informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotys, atvejų studijos, problemų analizės, darbas su imitaciniais modeliais, individualūs ir grupiniai projektai, diskusijos. Studento savarankiškas darbas pagrįstas užduotimis, komandiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programa siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, problemų sprendimo būdų radimo.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (testai, individualios ir grupinės užduotys bei jų pristatymas, projektai, praktinių ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų, savarankiško darbo įvertinimo ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): Profesinė kalba (lotynų, lietuvių), Psichologijos pagrindai, Profesinė užsienio kalba, Informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai (134 kreditai):
Studijų dalykai (86 kreditai): Anatomija, fiziologija; Patologija; Įvadas į Biomedicinos diagnostikos studijas. Profesinė etika; Bendroji ir analizinė chemija; Bendroji ir biomedicininė fizika; Citologija ir histologinė technika; Farmakologijos pagrindai; Pirmoji medicinos pagalba ir medicininės procedūros; Klinikinių dalykų pagrindai; Mikrobiologija ir mikrobiologiniai tyrimai; Klinikiniai hematologiniai tyrimai; Taikomieji tyrimai biomedicinos diagnostikoje; Biochemija ir biocheminiai tyrimai; Aplinkos fizikiniai, cheminiai ir mikrobinės taršos tyrimai; Visuomenės sveikatos pagrindai. Medicininė teisė.
Praktikos (38 kreditai): Patologinės medžiagos morfologinių tyrimų profesinės veiklos praktika, Klinikinės medžiagos hematologinių, mikrobiologinių ir biocheminių tyrimų profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas baigiamasis darbas (10 kreditų)
Pasirenkami dalykai – 31 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamiems dalykams skiriama 31 kreditas. Gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai/ Kitos krypties studijų dalykai/ kt – 22 kreditai: Imunologija. Imunologiniai tyrimai; Genetika; Genų inžinerija; Parazitologija; Epidemiologija ir infektologija; Toksikologijos pagrindai.

Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus dėstomus kitose Kauno kolegijos studijų programose iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo per Studijų valdymo sistemą (SVS).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos praktikas studentai atliks įvairių sveikatos priežiūros įstaigų klinikinėse, mikrobiologijos, visuomenės sveikatos priežiūros, patologinės anatomijos laboratorijose, priklausomai nuo profesinės veiklos praktikos pobūdžio. Praktika atliekama po atitinkamų teorinių ir praktinių klinikinių darbų, vadovaujant praktikos vadovui (mentoriui) ir konsultuojant praktikos vadovui dėstytojui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, baigę studijas, bus pasirengę profesinei veiklai – savarankiškai dirbti biomedicinos diagnostikos technologu klinikinėse mikrobiologijos, biochemijos, hematologijos, genetikos, citologijos, teismo medicinos, serologijos laboratorijose, aplinkos fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorijose, biomedicinos srities mokslinių tyrimų laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas Lietuvos (LSMU –laboratorinės medicinos biologija, veterinarinė maisto sauga; VDU – molekulinė biologija ir biotechnologija, biocheminė analizė, VU - biochemija) ar užsienio universitetuose
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-05-06

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Biomedicinos diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Estetinė kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Ortopedijos technologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Skubi medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Biomedicininė diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)