Dietetika

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX039
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Parengti dietetikos specialistus, gebančius vykdyti maitinimo ir maitinimosi priežiūrą instituciniame ir personaliniame lygmenyje, konsultuoti ir teikti tinkamos mitybos rekomendacijas įvairaus amžiaus žmonių grupėms, atsižvelgus į jų sveikatos būklę, socialinę ir kultūrinę aplinką, užtikrinti dietisto teikiamų paslaugų kokybę, bendradarbiaujant su kitų sričių (nacionalinio ir tarptautinio lygmens) specialistais Studijų rezultatai: 1. Taikys profesines žinias teikiant dietisto paslaugas; 2. Vykdys maitinimo ir maitinimosi priežiūrą vadovaudamiesi sveikatos apsaugą ir priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais ir ES reglamentais; 3. Vykdys maitinimo ir maitinimosi stebėseną bei teiks rekomendacijas spręsdami su maitinimu/-si susijusias problemas instituciniame ir personaliniame lygmenyje; 4. Parengs maitinimo ir maitinimosi planą vadovaudamiesi maisto, jo tvarkymo, maitinimo reikalavimais, sveikos mitybos rekomendacijomis bei atsižvelgdami į asmens, grupės ar bendruomenės gyvybinius poreikius, sveikatos būklę, socialinę ir kultūrinę aplinką; 5. Įvertins rizikos veiksnius ir svarbius valdymo taškus maisto gamybos grandinėje bei darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos normų laikymąsi; 6. Bendraus ir bendradarbiaus su kitų sričių specialistais mokydami ir konsultuodami asmenis ar jų grupes tinkamo maitinimo ir maitinimosi klausimais vadovaudamiesi profesinės etikos nuostatomis; 7. Planuos saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai mokysis, siekdami plėtoti profesinę veiklą kintančioje aplinkoje. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, veiklos, atvejo bei palyginamoji analizės, diskusijos, darbas grupėse, savarankiškas mokymasis, praktikos, laboratorinių darbų metodas, video situacijų analizė, probleminis pokalbis, projektų rengimas, vaidmenų atlikimas, minčių lietus, minčių žemėlapis, praktinių įgūdžių demonstravimas, esė rengimas, informacijos paieška ir analizė. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: testavimas, apklausa raštu ir žodžiu, atvejo analizės ataskaitos klausimas ir skaitymas, projekto klausimas ir skaitymas, praktinio darbo klausimas ir skaitymas, aplanko skaitymas, individualus užduočių

skaitymas, esė skaitymas. Dalyko rezultatų pasiekimo lygmuo vertinamas egzamino metu, studijų rezultatų pasiekimo lygmuo vertinamas kvalifikacinio egzamino ir baigiamojo darbo gynimo metu. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų programos apimtis – 180 kreditų. Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): Profesinė kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių), Informacinės technologijos, Įvadas į Dietetikos studijas. Profesinė etika; Bendravimo psichologija. Studijų krypties dalykai (133 kreditai): Studijų dalykai (85 kreditai): Anatomija, fiziologija, Žmogaus fizinė ir psichikos raida, Maisto chemija, Mitybos pagrindai, Darbuotojų sauga. Maisto kokybė; Maisto ruošimo technologija, Maitinimo ir maitinimosi organizavimas, Maisto mikrobiologija ir parazitologija, Patologija, Klinikinių dalykų pagrindai, Klinikinės biochemijos ir imunologijos pagrindai, Dietologijos pagrindai, Farmakologija, Genetika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Maitinimosi priežiūra, Pirmoji medicinos pagalba. Praktikos (38 kreditai): Aprūpinimo maistu profesinės veiklos praktika, Maitinimo ir maitinimosi įvertinimo profesinės veiklos praktika, Valgiaraščio rengimo profesinės veiklos praktika, Maitinimo ir maitinimosi priežiūros profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 kreditų). Pasirenkami dalykai: 32 kreditai. Specializacijos: Nėra Studento pasirinkimai: Pasirenkamiems dalykams skiriama 32 kreditai. Gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai/ Kitos krypties studijų dalykai/ kt. – 23 kreditai: Dietos koregavimas, Visuomenės sveikata. Sveikatos edukologija, Verslo organizavimas. Medicinos teisė, Pagyvenusių ir senų žmonių mityba, Sveiko ir sergančio vaiko mityba. Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus dėstomus kitose Kauno kolegijos studijų programose iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo per Studijų valdymo sistemą (SVS). Studijų programos skiriamieji bruožai: Dietetikos studijų programa išskirtinė tuo, kad rengiamas specialistas įgis medicininių ir maisto ruošimo žinių, gebės sudaryti maitinimo programas, pritaikant specialias gamybos technologijas atskiriems maitinimo-(si) atvejams, vertins potencialius maisto saugos rizikos veiksnius patiekalų gamybos ir pateikimo vartotojui metu bei parinks šių veiksnių valdymo priemones. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės:

Absolventai, sėkmingai baigę studijas bus pasirengę dirbti dietistais: pirminio, antrinio, tretinio lygio asmens ir visuomenės, sveikatos priežiūros ir sanatorinio gydymo įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių socialinės globos, rūpybos, ugdymo institucijose, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose kūno kultūros ir sporto centruose, privačiose asmens sveikatos priežiūros maitinimosi institucijose, valstybinėse ir privačiose viešojo maitinimo įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomas universitetines studijas turės teisę stoti į antros pakopos studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose renkantis biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupei priskirtinas universitetinio bakalauro ir magistro studijų programas. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-05-06

Panašios programos kitose mokymo įstaigose