Ergoterapija

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX038
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti ergoterapeutą, gebantį tirti, vertinti, koreguoti asmens savarankiškumą ir biopsichosocialines funkcijas, parinkti technines priemones, per tikslingą veiklą skatinti asmenis siekti savarankiškumo kasdieninėje veikloje, mokyti sveikos gyvensenos, ugdyti darbinius ir kūrybinius įgūdžius asmens ir visuomeniniu lygmeniu; bendraujantį ir bendradarbiaujantį daugiaprofilinėje komandoje. Studijų rezultatai: ● Vertinti asmens savarankiškumą ir funkcinę būklę, identifikuoti sutrikusias veiklas, vadovaujantis norminiais dokumentais, teisės aktais. ● Taikyti informacines ir komunikacines technologijas, atliekant taikomuosius tyrimus. ● Vykdyti sudarytą ergoterapijos programą, ir tikrinti jos efektyvumą optimalios gyvenimo kokybės užtikrinimui, taikant būdus ir priemones veiklos problemoms koreguoti. Sudaryti ergoterapijos programą pagal pasirinktą modelį. ● Dirbti daugiaprofilinėje komandoje, laikantis medicinos etikos principų ir per tikslingą veiklą skatinti asmenis siekti savarankiškumo. ● Vertinti aplinkos pritaikomumą ir asmens saugumą, skleisti profesinę patirtį. ● Vertinti asmenį kaip fizinę ir socialinę visumą, ugdant kūrybinius ir darbinius įgūdžius. Mokymo ir mokymosi veiklos: įtraukianti paskaita, grupės diskusija, seminarai, testavimas, refleksija žodžiu ir raštu, darbas grupėse, atvejo analizė, filmų peržiūra, demonstravimas, dokumentų analizė, vaidmenų žaidimai, praktinės situacijos analizė, kūrybiniai metodai, projektinis darbas, grafinis vaizdavimas, profesinės veiklos praktikos refleksija ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas. Vertinimo metodai: testavimas, apklausa raštu/ žodžiu, refleksijos parengimas, atvejo analizės parengimas, dokumentų analizės parengimas, temos parengimas ir pristatymas, projekto parengimas ir kt. Sandara: Studijų dalykai, praktika:

Bendrieji koleginių studijų dalykai 17 kreditų: Informacijos technologijos, Psichologijos pagrindai, Užsienio kalba, Mokymo metodai. Studijų krypties dalykai 88 kreditai: Įvadas į ergoterapijos studijas, Anatomija, fiziologija, Visuomenės sveikatos pagrindai, Kineziologija. Biomechanika, Būtinoji medicinos pagalba. Slaugos pagrindai, Ergoterapijos modeliai ir tyrimo metodai, Kūrybinės meno terapijos I, Ergoterapija bendruomenėje, Ergoterapija terapiniams pacientams, Patologijos pagrindai, Ergoterapija vaikams ir paaugliams, Ergoterapija neurologiniams pacientams, Ergoterapija traumatologiniams, ortopediniams pacientams, Fizinė medicina ir reabilitacija, Ergoterapija geriatriniams pacientams, Ergoterapija psichiatriniams pacientams, Techninių pagalbos priemonių ir aplinkos pritaikymas. Ergonomika, Judesių atlikties modeliavimas, Taikomieji tyrimai. Statistikos pagrindai. Profesinės veiklos praktikos - 42 kreditai (Ergoterapija psichiatriniams ir geriatriniams pacientams – 8 kr., Ergoterapija vaikams ir paaugliams - 8 kr., Ergoterapija neurologiniams, traumatologiniams pacientams – 6 kr., Baigiamoji praktika – 20 kr.) Baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas- 10 kreditų: Baigiamasis egzaminas – 3 kr., Baigiamasis darbas – 7 kr. Pasirenkami dalykai – 23 kreditai. Specializacijos:- Studento pasirinkimai: pasirenkamiems dalykams skiriama 23 kreditai. 14 kreditų sudaro gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai / kitos krypties studijų dalykai: Masažas, Sąnarių mobilizacija, Kūrybinės meno terapijos II, Sveikatos psichologija. 9 kreditai skiriami laisvai pasirenkamiems dalykams. Studijų programa siūlo: Apiterapijos pagrindai, Inovatyvios technologijos reabilitacijoje ir kt.. Studentai gali laisvai rinktis dalykus dėstomus kitose Kauno kolegijos studijų programose iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo per Studijų valdymo sistemą (SVS) arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose. Studijų programos skiriamieji bruožai: Praktiniai užsiėmimai vyksta klinikinėse mokymo bazėse, globos namuose, dienos centruose, pirminės sveikatos priežiūros, ortopedijos įstaigose ir kt. Studijuojamos įvairios tikslingos veiklos terapijos: dailės, dramos, tekstilės darbai. Studentai turi galimybę išvykti studijuoti arba atlikti praktiką užsienyje pagal Erasmus mainų programą (Estijoje, Graikijoje, Maltoje, Kroatijoje, kt.). Tiriamojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant savarankišką mokslinį tyrimą. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės:

Ergoterapijos studijų programos absolventai dirba sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas; profesinės reabilitacijos įstaigose, vaikų su negalia ugdymo įstaigose; specifinėse socialinės reabilitacijos įstaigose; globos įstaigose; pensionatuose; savarankiško gyvenimo namuose; protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose; institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia; savivaldybių padaliniuose. Absolventai taip pat užsiima privačia veikla. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai, baigę ergoterapijos koleginių studijų programą, po papildomų studijų (ne ilgesnių kaip 60 kreditų), gali tęsti studijas pagal antrosios pakopos studijų programą toje pačioje studijų kryptyje. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023.05.01

Panašios programos kitose mokymo įstaigose