Automatika ir robotika

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX055
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Automatika ir robotika studijų programos tikslas - parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius, konkurencingus darbo rinkoje, profesionalius elektros inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir aptarnauti automatines ir robotizuotas sistemas (ARS); kurti algoritmus ir programas objektų valdymui; įvesti į eksploataciją ir derinti ARS; aptikti ir pašalinti ARS gedimus; įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; žinančius ARS analizės ir projektavimo principus, metodus ir būdus, valdomų objektų ir ARS elementų charakteristikas, ARS elementų montavimo būdus ir darbo saugos reikalavimus; mokančius taikyti dalykines žinias sprendžiant inžinerinio pobūdžio uždavinius ir problemas; mokančius dirbti individualiai ir komandoje (taip pat ir daugiakultūrinėje aplinkoje); gebančius vadovauti asmenų grupei įgyvendinant ARS projektavimo, diegimo ir eksploatavimo projektus ir darbus. Studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas 1. Apibūdinti konceptualius inžinerijos pagrindus ir išanalizuoti valdymo objektą automatizavimo ir robotizavimo požiūriu, taikant tinkamus tyrimų metodus, interpretuojant duomenis ir formuluojant pagrįstas išvadas. 2. Parinkti ir pritaikyti modernias informacines ir komunikacines sistemas automatinių ir robototechninių objektų valdymui. 3. Pritaikyti programuojamųjų valdymo sistemų funkcionavimo principų žinias, kuriant programinius kodus loginiams valdikliams. Gebėjimai vykdyti tyrimus 4. Savarankiškai pasirinkti tinkamus automatinių ir robotizuotų sistemų (ARS) elementus, juos tarpusavyje suderinti ir parengti automatizavimo ir robotizavimo schemas. 5. Ekonomiškai – finansiškai pagrįsti ARS projektą, įvertinant savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gerovei ir darniam vystymuisi. Specialieji gebėjimai 6. Planuoti ir organizuoti ARS ir jų elementų montavimo darbus, priimant sprendimus dėl veiklos

koregavimo, atsižvelgus į veiklos analizės rezultatus ir specialistų rekomendacijas. 7. Įvertinti ARS būseną, nustatant gedimus ir jų šalinimo būdus bei rekomenduojant gedimų prevencijos priemones. 8. Įvesti į eksploataciją ir derinti ARS, vadovaujantis techninėse specifikacijose numatytais reikalavimais. 9. Vizualizuoti valdomą procesą, įrenginį ar sistemą, taikant duomenų vizualizavimo programas. 10. Kurti duomenų bazes, naudojantis duomenų valdymo ir objektinio programavimo technologijomis. Socialiniai gebėjimai 11. Bendrauti ir dirbti įvairialypėje komandoje, vadovaujantis profesinės etikos reikalavimais. 12. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą pagal teisės aktus ir norminius dokumentus, priimant veiklos vykdymo sprendimus ir prisiimant atsakomybę už savo ir pavaldžių asmenų veiklos kokybę. Asmeniniai gebėjimai 13. Savarankiškai planuoti profesinio tobulėjimo veiklą mokymosi visą gyvenimą kontekste. Mokymo ir mokymosi veiklos: Interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų kriterine vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai. Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų: Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Ergonomika ir darbų sauga. Studijų krypties apimtis kreditais - 120 kreditų – iš jų: Studijų dalykų apimtis kreditais – 78 kreditai: Matematika, Inžinerinė fizika, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Mechanika, Automatinio valdymo teorija, Elektrotechnika, Elektros pavaros ir jų valdymas, Elektronika, Automatinių sistemų įtaisai, Programavimo pagrindai, Programavimas .net technologija, Duomenų valdymo technologija, Programuojamos valdymo sistemos. Praktikos - 30 kreditų: Pažintinė praktika, Gamybinė praktika, Projektavimo praktika, Baigiamoji praktika. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas - 12 kreditų. Specializacijos: - Gilesnės elektros inžinerijos krypties studijos - 45 kreditai Privalomi dalykai - 36 kreditai: Robotizuotos sistemos, Skaitmeninės elektronikos pagrindai, Procesų vizualizavimas pramonėje, Ekonomika ir projektų valdymas, Technologinių procesų ir techninių sistemų automatizavimas, Atsinaujinančių energijos išteklių sistemų valdymas, Pramoninių robotų programavimas. Studento laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai: Tinklapių kūrimo pagrindai, Elektrosauga, Darniosios technologijos pramonėje ir energetikoje, JavaScript pagrindai, Kompiuterių tinklai 1(CCNA 1,2), Kompiuterių tinklai 2 (CCNA 3,4), IoT daiktų internetas. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studentai įgyja papildomų skaitmeninės elektronikos, programavimo technologijų ir projektų valdymo gebėjimų, kurie suteikia konkurencinį pranašumą darbo rinkoje. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras gali dirbti automatinio valdymo sistemų inžinieriumi ar automatinio valdymo sistemų diegimo ir priežiūros specialistu įvairiose gamybinėse ar automatines valdymo sistemas diegiančiose įmonėse. Absolventas taip pat geba dirbti automatinio valdymo sistemų įrangos prekybos atstovu ar vadybininku. Tolesnių studijų galimybės:

Baigus studijų programą Automatika ir robotika, studijas galima tęsti inžinerijos krypties magistrantūroje. Priėmimas vykdomas Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Automatika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Elektronikos technika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Avionikos sistemų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Elektros ir automatikos įrenginiai Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Automatinio valdymo sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus kolegija Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Elektros ir automatikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Automobilių elektronikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)