Programų sistemos

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisPrograminės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6531BX041
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Studijų programos tikslas – parengti programų sistemų specialistus, gebančius projektuoti, kurti ir diegti klientų-serverių, duomenų inžinerijos, daiktų interneto programų sistemas ir programinę įrangą bei analizuoti, vertinti, spręsti programų sistemų uždavinius ir problemas įvairiose institucijose ir verslo įmonėse, vadovauti asmenų grupei įgyvendinant programų sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo ir eksploatavimo darbus. Studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas 1.Įgis informatikos mokslų pagrindų žinių ir gebės šias žinias taikyti projektuojant, kuriant ir diegiant programų sistemas ir programinę įrangą. 2. Gebės pasirinkti ir naudoti programų sistemų projektavimo, kūrimo ir kokybės užtikrinimo metodus. 3. Gebės pasirinkti organizacijų informacijos ir ryšio technologijų (toliau IRT) sistemas, operacines sistemas, saugumo priemones ir jas panaudoti programų sistemų funkcijų bei naudotojo sąsajos realizavimui. 4. Įgis algoritmų ir duomenų struktūrų, programavimo kalbų semantikos ir karkasų, programų kūrimo įrankių ir technologijų žinių bei gebės taikyti įvairias programavimo metodikas. 5. Įgis žinių apie programų sistemų kūrimo, planavimo, organizavimo metodus, teisinius ir norminius dokumentus, reglamentuojančius kibernetinę saugą bei duomenų ir informacijos saugą, ir gebės užtikrinti programų sistemų saugą. Gebėjimai vykdyti tyrimus 6. Gebės rinkti ir sisteminti informaciją, naudotis tiriamaisiais metodais - vizualizavimu, kompiuteriniu simuliavimu, praktiniais bandymais,- bei parengs progamų sistemos funkcijų modelį. 7. Analizuos programų sistemos poreikius ir jos dalykinę sritį, pasiūlys geriausią sprendimo technologiją ir parengs techninę specifikaciją. 8. Ekonomiškai ir finansiškai pagrįs programų sistemų projektą. Specialieji gebėjimai 9. Naudosis įvairiomis sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikomis bei įrankiais ir parengs programų sistemos projektą bei programinės įrangos dokumentaciją. 10. Gebės taikyti skirtingas programavimo paradigmas, algoritmus, programinius karkasus, naudoti programų kūrimo įrankius ir technologijas. 11. Analizuos ir įvertins programų sistemų būseną, nustatys defektus bei juos šalins, gebės kurti testavimo scenarijus, testuoti programinę įrangą, vertinti testavimo rezultatus.

12. Gebės naudotis programų sistemų palaikymo technologijomis ir užtikrinti programų sistemų ir informacijos saugą. 13. Žinos apie duomenų struktūrų įvairovę ir jų apdorojimui bei analizei naudojamus algoritmus bei šias žinias pritaikys kuriant duomenų bazes ir programinę įrangą. 14. Gebės daiktų tinklo technologijų žinias pritaikyti kuriant programinę įrangą specifinių valdymo uždavinių ar funkcijų realizavimui. 15. Analizuos ir modeliuos verslo procesus taikant dirbtinio intelekto metodus ir agentines technologijas, kuriant programų sistemas. Socialiniai gebėjimai 16. Planuos ir organizuos programų sistemos projekto įgyvendinimo veiklą bei naudosis teisiniais ir norminiais dokumentais, priimant veiklos vykdymo sprendimus ir imsis atsakomybės už savo ir pavaldžių asmenų veiklos kokybę. 17. Dirbs individualiai, komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovausis profesine etika. Asmeniniai gebėjimai 18. Tobulins profesinius gebėjimus, savarankiškai planuos ir organizuos mokymosi procesą. 19. Analizuos ir įvertins savo veiklos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei. Mokymo ir mokymosi veiklos: Interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų kriterine vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai. Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų. Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Ergonomika ir darbų sauga Studijų krypties apimtis kreditais - 120 kreditų – iš jų: Studijų krypties dalykų apimtis kreditais -80 Inžineriniai skaičiavimai MatLab, Matematika, Statistika, Algoritmai ir duomenų struktūros, Programavimas Java, Programavimas Python, Prisitaikantis dizainas, Objektinis programavimas (C#), Duomenų valdymo technologijos, Programavimo technologijos .net, Programų inžinerija, Mobiliųjų įrenginių programavimas, Informacijos ir ryšio technologijų sistemos, Operacinės sistemos, Skaitmeniniai grandynai ir mikroprocesoriai, Taikomųjų tyrimų metodologija Praktikos - 30 kreditų. Programavimo praktika, Baigiamoji praktika Profesinio bakalauro baigiamasis darbas -10 kreditų. Specializacijos: - Gilesnės programų sistemų krypties studijos – 75 kreditai: Privalomieji dalykai – 40 kreditų: Kursinis projektas (Vieno naudotojo sistema), Kursinis projektas (Kliento-Serverio sistema), Kursinis projektas (Heterogeninė sistema), Debesų kompiuterija, Skaitmeninė ekonomika, Kibernetinė sauga, Teisinis duomenų saugos reglamentavimas, Procesų valdymas Alternatyvūs dalykai (pasirenkami visi vienos alternatyvos dalykai) – 26 kreditai: 1 Alternatyva “Verslo valdymo sistema“ – No-SQL nereliacinės duomenų bazės, ERP sistemos ir programavimas SAP ABAP, Programinės įrangos virtualizavimas, Kursinis projektas (Verslo valdymo sistema). 2 Alternatyva “Daiktų interneto (IoT) sistemos “ – Įterptinės sistemos, Aparatinės įrangos programavimas, Realaus laiko sistemų programavimas, Kursinis projektas (IoT sistema) 3 Alternatyva “Duomenų inžinerijos sistemos“ – Blokų grandinių technologijos, Gilusis mokymasis, Duomenų vizualizavimas ir analizė, Kursinis projektas (Duomenų analitika) Studento laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai. Turinio valdymo sistemos, Mokslinė komunikacija anglų kalba, Projektų valdymo pagrindai, Karjeros planavimas, Kompiuterių tinklai (CCNA 1,2) Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Studijų programos skiriamieji bruožai:

Naudojamasi pasaulinių studijų tinklų mokymosi medžiaga anglų kalba: Cisco Network Academy (CCNA 1,2) Studijų programoje numatytos trys alternatyvių dalykų grupės, vieną iš kurių turi pasirinkti studentas, atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Programų sistemų studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti programų sistemų ir programinės įrangos projektuotojais ir analitikais, programuotojais, testuotojais bei programinės įrangos projektų vadovais. Dėl didėjančios skaitmenizacijos ir informacinių technologijų integracijos verslo procesuose auga programų sistemų specialistų poreikis. Kvalifikuotų programų sistemų specialistų, įgijusių sistemingas žinias ir gebančius jas pritaikyti karjeros galimybės siejamos su itin sparčiai besivystančiomis ir globalius standartus taikančiomis įmonėmis, nuolat jaučiančiomis tokių specialistų stygių: ● Programavimo veikla užsiimančios kompanijos ● Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) kompanijos ● Interneto vartų paslaugų kompanijos ● Telekomunikacijų sektoriaus – laidinio ir belaidžio ryšio paslaugas bei programinės įrangos diegimo ir palaikymo paslaugas teikiančios įmonės ● Kompiuterinių žaidimų leidybos įmonės ● Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos projektavimo ir gamybos įmonės Didelis pasirinkimas užtikrins profesinės praktikos atlikimo vietų įvairovę ir galimybę rinktis veiklos sritį pabaigus programų sistemų studijas. Tolesnių studijų galimybės: Tolesnių studijų galimybės pagal informatikos mokslų krypčių magistrantūros studijų programas užtikrinamos Lietuvos universitetuose jų nustatyta tvarka. Tęstinumas galimas ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Kompiuteriniai žaidimai ir animacija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Programavimas ir multimedija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Skaitmeninio dizaino technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Taikomoji informatika ir programavimas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Interaktyvios medijos ir technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Programavimas ir internetinės technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Žaidimų kūrimas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)