Grafinių vartotojo sąsajų kūrimas

Kauno kolegija

Mokymo įstaigaKauno kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisAudiovizualiniai ir medijų menai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas5701BX002
Įstaigos adresasKaunas, Pramonės pr. 20
Kauno kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Parengti specialistus, kurie gebėtų sukurti dizaino specifikacijas vizualizavimui ir pritaikyti turinio valdymo sistemai, apibrėžti tikslinės auditorijos savybes ir valdyti informaciją apie poreikius; sukurti optimalų vartotojo patyrimo modelį, analizuoti naudojamumo duomenis; planuoti produkto bei sistemos tobulinimą ir užtikrinti vartotojo sąsajos realizavimą programavimo priemonėmis. Studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas 1. Surinkti ir valdyti informaciją apie vartotojų poreikius, lūkesčius ir reikalavimus taikant vartotojų stebėjimo, testavimo, dėmesio sekimo ir kitas technologines priemones. 2. Kurti vartotojo patyrimo ir dizaino specifikacijas taikant technologinius, funkcinius, loginius apribojimus, parenkant navigacijos elementų pateikimo ir išdėstymo modelius. Gebėjimai vykdyti tyrimus 3. Spręsti vartotojo sąsajų kūrimo problemas analizuojant ir įvertinant duomenis apie vartotojų poreikius, lūkesčius bei reikalavimus. Specialieji gebėjimai 4. Kurti sistemos vartotojo sąsajos vaizdą taikant technologinius, funkcinius, loginius apribojimus, navigacijos modelio ir stiliaus bei naudojamumo principų taikymo reikalavimus. 5. Kurti sistemos vartotojo sąsajos eskizą naudojant dizaino kūrimo priemones. Nustatys ir spręs su IRT sistemų veikimu susijusias problemas. 6. Kurti interneto produktus naudojant dizaino ir programavimo priemones Socialiniai gebėjimai

7. Profesionaliai komunikuoti lietuvių ir užsienio kalba su vartotojų sąsajų kūrėjais, dizaineriais, programuotojais, duomenų analitikais. Asmeniniai gebėjimai 8.Savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo vartotojo sąsajų kūrimo srityje. Mokymo ir mokymosi veiklos: Interaktyvios paskaitos – aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, darbas grupėmis, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys. Projektų rengimas – projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas – rašto darbas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), taikomojo projekto – kolegialusis (vertina specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrųjų studijų apimtis – 10 kreditų: Profesinė anglų kalba (5 kr.); IT projektų valdymas (3 kr.); Ergonomika ir darbų sauga (2 kr.);

Studijų krypties apimtis - 50 kreditų: Grafinės vartotojo sąsajos kūrimo pagrindai (5 kr.); Grafinės vartotojo sąsajos kūrimo įrankiai (5 kr.); Grafinės vartotojo sąsajos programavimas (5 kr.); Vartotojo sąsajų projektavimas ir patirties kūrimas (UX/UI) (5 kr.); Vartotojo sąsajų naudojamumo ir prieinamumo tyrimas (5 kr.); Prisitaikančio dizaino kūrimas (10 kr.); Serverio programavimo technologijos (5 kr.); Taikomasis projektas (10 kr.); Praktikos - 30 kreditų. Profesinės veiklos praktikos realiose darbo vietose: Praktika 1. Grafinių vartotojo sąsajų kūrimas ir testavimas (15 kr.); Praktika 2. Grafinių vartotojo sąsajų eskizo kūrimas (15 kr.). Specializacijos: - Studento pasirinkimai: - Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa apjungia dizaino, kompiuterinės grafikos taikomųjų programų, skaitmeninio marketingo ir programavimo technologijų žinių ir praktinių gebėjimų vystymas. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Studijų programos „Grafinių vartotojo sąsajų kūrimas“ absolvento, įgijusio vartotojo sąsajų kūrėjo kvalifikaciją, žinios ir gebėjimai reikalingi norint dirbti su pažangiomis informacinėmis technologijomis bei individualizuotu bendravimu su vartotoju grindžiamomis paslaugomis, reikalaujančiomis IRT žinių. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti: žiniatinklio svetainių, portalų, tinklapių, elektroninių parduotuvių, telekomunikacijų sektoriaus, skaitmeninių medijų ir žiniasklaidos produktų kūrimo įmonėse; žiniatinklio produktų dizaino, kompiuterinės grafikos, reklamos ir marketingo kompanijose, įmonėse, kuriančiose informacines sistemas verslui ir administravimui, kt.

Didelis pasirinkimas užtikrins profesinės praktikos atlikimo vietų įvairovę ir įsidarbinimo galimybę pabaigus vartotojo sąsajų kūrimo studijas. Tolesnių studijų galimybės: Tolesnių studijų galimybės užtikrinamos informatikos mokslų krypčių I-os pakopos studijų programose Lietuvoje. Tęstinumas galimas ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Grafinių vartotojo sąsajų kūrimas Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 1.5 (metais)