Įmonių administravimas

Alytaus kolegija

Mokymo įstaigaAlytaus kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVerslas ir administravimas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX120
Įstaigos adresasAlytus, Studentų g. 17
Alytaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus administratorius, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės (padalinio) administravimo procesus, spręsti problemas ir priimti pagrįstus sprendimus, vykdant administravimo veiklas, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus.
Studijų rezultatai:
1. Žinos ir gebės taikyti administravimo metodus ir principus, įmonės (padalinio) veiklą reglamentuojančius teisės aktus, esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, reikalingus administravimo veiklos problemoms spręsti. Gebės rinkti, apdoroti, sisteminti, analizuoti duomenis, veiklos rezultatus ir informaciją, atlikti taikomuosius tyrimus, sprendžiant įmonės (padalinio) veiklos problemas.
2. Gebės planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės (padalinio) darbą, valdys informaciją ir dokumentus, naudodamiesi biuro technika, informacinėmis sistemomis ir technologijomis.
3. Gebės administruoti personalo valdymo veiklas, pasirinkdami žmogiškųjų išteklių valdymo metodus ir priemones, taikydami nacionalinius bei ES teisės aktus.
4. Spręs projektų valdymo problemas, susijusias su projektų inicijavimu, planavimu, įgyvendinimu, kontrole ir stebėsena.
5. Reprezentuos įmonę, palaikys viešuosius ryšius, vadovaudamiesi etikos normomis ir etiketo reikalavimais.
6. Derins asmeninius ir įmonės interesus, vykdydami profesinės veiklos funkcijas vietinėje, tarptautinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, aktyviai komunikuos ir bendradarbiaus gimtąja ir užsienio kalbomis, dirbs komandoje, vadovausis profesinės etikos principais ir moralės normomis.
7. Savarankiškai mokysis profesinės veiklos srityje, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikys įmonės vertybines nuostatas, užtikrindami asmeninį bei įmonės įvaizdį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, komandinis darbas, savarankiški darbai, konsultacijos, profesinės
veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų
rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir
pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas,
projektų rengimas ir pristatymas, komandinių darbų
rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų
pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami
nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų
pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam.
Vertinimai nuo 1 iki 4 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Dalykai:
Kalbos kultūra, Verslo filosofija, Užsienio kalba,
Informacinės technologijos, Taikomoji matematika,
Ekonomikos teorija, Vadyba, Įmonių ekonomika,
Administravimo principai, Biuro veiklos organizavimas,
Duomenų valdymas, Tarptautinis protokolas ir dalykinis
etiketas, Dokumentų valdymas, Taikomųjų tyrimų
metodologija ir statistika, Apskaitos pagrindai, Kokybės
vadyba, Komunikacija ir viešieji ryšiai, Personalo
valdymas, Aplinkos ir žmonių sauga, Marketingas,
Projektų vadyba, Socialinė psichologija, Darbo teisė,
Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Biuro veiklos, Administravimo, Specialybės baigiamoji.
Studijų krypties dalykų apimtis – 156 kreditai, iš jų
praktikoms skirta – 30 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus
bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus
įsakymu (Laisvas pasirinkimas 1, Laisvas pasirinkimas
2).
Taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus:
Užsienio kalba II; Organizacijų socialinė atsakomybė /
Elektroninių dokumentų valdymas; Kompiuterizuota
personalo apskaita / Verslo informacinės sistemos;
Karjeros valdymas / Socialinis marketingas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai mokosi savarankiškai planuoti, organizuoti ir
koordinuoti įmonės (padalinio) administravimo procesus,
valdyti informacijos srautus ir dokumentų sistemas, rengti
dokumentus, priimti sprendimus organizuojant personalo
bei projektų administravimo veiklas, reprezentuoti savo
organizaciją, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti
komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti,
apibendrinti veiklos rezultatus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įmonių administravimo studijų programos studentai,
baigę studijas ir įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti personalo skyriaus specialistais, įmonės padalinio administratoriais, dokumentų ir informacijos valdymo, ryšių su visuomene specialistais, renginių organizatoriais, vadybininkais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei norės studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Sėkmingai baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose